Топ-100
Back

ⓘ Atseton, dimetilketon, CH 3 COCH 3 - organik birikma, eng oddiy keton. Mol. m. 58.079. Uchuvchan oziga xos hidli, rangsiz suyuqlik, suvga yaxshi aralashadi, tez ..
Atseton
                                     

ⓘ Atseton

Atseton, dimetilketon, CH 3 COCH 3 - organik birikma, eng oddiy keton. Mol. m. 58.079. Uchuvchan oziga xos hidli, rangsiz suyuqlik, suvga yaxshi aralashadi, tez og olib ketadi; zichligi 792 kg/m3, suyuqlanish temperaturasi - 94°, qaynash temperaturasi 56.2°. Ketonlarga xos xossalarni namoyon qiladi. Atsetilsellyuloza qizdirilganda keton Chj = C = O hosil boladi. Ishqorlar tasirida galogenlar bilan reaksiyaga kirishib, yodoform, bromoform, xloroform hosil qiladi. Fenol bilan bir qatorda izopropilbenzolni oksidlab va oksidlanish mahsuloti - gidroperoksidni parchalab olinadi. Adan xilma-xil mahsulotlar sintez qilish mumkin. Alan sulfa-nol ham olinadi. Atsetilsellyuloza sanoatda nitrotsellyuloza va atsetilsellyulozspt erituvchi sifatida, sintetik kauchuklar, boyoq olishda va boshqa maqsadlarda ishlatiladi.

                                     
 • Atseton tanalar - Keton tanalar - Roksimoy kislota, Atsetosirka kislota va atsetondan iborat moddalar guruhi. Ular o zaro yaqin munosabatda bo ladi. Yog
 • kislorodsiz sharoitda obligat anaerob bakteriyalar ishtirokida moy kislota, atseton butil spirt va boshqa ham kislorodli, ham kislorodsiz sharoitda fakultativ
 • Suyuqlanish temperaturasi 277 - 280 qaynash temperaturasi 302 Suv, spirt, atseton efir va piridinda eriydi. Suvdagi eritmasi elektr tokini o tkazmaydi
 • bilan qotish temperaturasi 128, 5 zichligi 1730 kg m3, suvda erimaydi. Atseton benzol, dixloretan nitrat kislotada yaxshi, spirt va efirda qiyin eriydi
 • almashuvining buzilishi bilan kechadigan kasallik. Ovqat hazm bo lmaslik - qonda atseton keton tanachalarining yuqori darajada saqlanishi va ularning ko p miqdorda
 • kompaniyasi tarkibida, davlat korxonasi maqomiga ega. Diatsetatsellyuloza, atseton va kaprolaktamdan to qimachilik va trikotaj sanoati uchun yaxlit atsetat
 • modda rangsiz, lekin saklanganda sarg ayadigan kristall. Mol. m. 227, 13. Atseton va benzolda yaxshi, suvda oz eriydi suyuqlanish temperaturasi 80, 85
 • temperaturasi 67 - 69 qaynash temperaturasi 178 - 180 G. spirt, efir, atseton xloroform va o simlik moylarida eriydi, suv va petroley efirida kam eriydi
 • barqarorlashtirish uchun unga 1 li etil spirta qo shiladi. Xloroform metan, atseton yoki spirtni xlorlab olinadi. Freonlar sintezida boshlang ich xom ashyo
 • tarkibida 22 gacha uchraydigan smola. Qizil - qo ng ir rangli bo lib, spirt, atseton efir va ishqorlarda eriydi. Suyuqlanish temperaturasi 85 zichligi 1200
 • modda. Suyuqlanish temperaturasi - 265 fizik - mexanik xossalari yuqori. Atseton etilatsetat, ksilol, muz holatidagi sirka kislota va boshqa ta siriga

Users also searched:

...